Thomas Martin har for nylig vundet en voldgiftssag i New York om en væsentlig erstatning i en kontraktstvist i New York. Klienten, en international virksomhed med hovedsæde i Danmark, havde lidt et væsentligt tab som følge af en amerikansk forretningspartners kontraktsbrud.

Kontrakten indeholdt en klausul om, at tvister skulle løses ved voldgift i New York gennem the American Arbitration Association. Klienten undgik derfor at skulle sagsøge modparten ved de lokale delstatsdomstole i dennes hjemstat.

Advokat Thomas Thorup repræsenterede klienten gennem hele sagen, fra indgivelse af voldgiftsstævning til gennemførelse af den afsluttende hovedforhandling/høring i New York City i American Arbitration Associations lokaler på Manhattan. Den udpegede voldgiftsdommer, en New York-baseret advokat, tilkendte vor klient det fulde erstatningsbeløb, som var krævet. Hele processen varede ca. 8 måneder.

Sagen er en god illustration af de fordele, som – i vores generelle erfaring – er forbundet med at have (gode) voldgiftsklausuler i sine kontrakter, navnlig i internationale forretningsforhold, og navnlig med amerikanske kontraktsparter, hvor man ellers som oftest – som dansk virksomhed der bliver udsat for kontraktsbrud – ender med at skulle sagsøge modparten ved en lokal domstol i en amerikansk delstat, hvor modparten har hjemme.

Selv om voldgiftssager naturligvis indebærer omkostninger til voldgiftsinstitutionen og til den eller de udpegede voldgiftsdommere – omkostninger, som man ikke har ved de almindelige domstole – så er processen ved voldgift i vores erfaring oftest hurtigere, mere pragmatisk og med den yderligere fordel, at processen, parternes identitet og tvistens indhold ikke er tilgængelige for offentligheden.

Retssager ved de almindelige domstole (i USA og i Danmark) tager ofte 1-2 år (eller mere), og i USA er arbejdet med rent processuelle forhold ofte særdeles væsentligt og dermed omkostningskrævende.

Endvidere kan en dom vundet ved e.g. en dansk domstol mod en amerikansk modpart ikke (nødvendigvis) håndhæves ved en amerikansk domstol, idet der ikke er nogen aftale mellem Danmark/EU og USA om gensidig anerkendelse af domstolsafgørelser.  I en sådan situation kan domhaveren (i Danmark) være nødt til alligevel at starte en ny retssag ved modpartens lokale domstol i USA.

Modsat forholder det sig med voldgiftsafgørelser: Både Danmark og USA (og de fleste kommercielt relevante lande) har tilsluttet sig New York-konventionen af 1958, som betyder, at voldgiftsafgørelser fra et land (f.eks. Danmark) skal anerkendes og håndhæves af domstolene i det andet land (f.eks. USA).

Det kan betale sig at bruge tid og omkostninger på at udforme gode kontrakter med sine kontraktsparter i USA, da det som oftest betyder, at man helt undgår retstvister. Det kan også betale sig at indgå aftale om den mest hensigtsmæssige måde at løse tvister på, hvis de ikke kan undgås – og gøre det, før tvisten opstår. Hos thomasmartinlaw.com er vi advokater, som er admitteret både i Danmark og USA, og vi rådgiver og bistår vore klienter både med udarbejdelse af kontrakter (efter dansk og amerikansk kontraktsret) og med tvisteløsning, både i Danmark og i USA.

Thomas Martin Law Firm recently secured a substantial award for damages for a client involved in a contract dispute in commercial arbitration in New York City.  The client, a Denmark-based company engaged in international business, suffered a six-figure US$ loss due to breach of a contract by a U.S. based business partner.

Because the contract contained an arbitration clause that called for arbitration of disputes through the American Arbitration Association to be conducted in New York City, the client avoided having to file a lawsuit with the state courts in the state where the U.S. business partner was located.

Attorney Thomas Thorup represented the client in the arbitration matter, from the filing of the arbitration complaint through the final arbitration hearing before the appointed arbitrator at the American Arbitration Association’s offices in Manhattan, and the arbitrator ultimately awarded the client the entire amount of damages claimed. The entire process lasted around eight months.

The case is a good illustration of the advantages that, in our experience, come with having – good – arbitration clauses in international business contracts with U.S. business partners, as opposed to having to file lawsuit with the regular U.S. state courts. While the arbitration process does involve the added costs of fees to the arbitration institute and the appointed arbitrator(s), it is on the other hand, most often, a much more pragmatic and faster process, which has the added benefit of providing confidentiality with respect to both the parties’ identities and the nature of the dispute. 

Lawsuits before the regular courts often take 1-2 years or more, and typically involve substantial work for the parties’ attorneys regarding procedural issues, thereby often greatly increasing the total costs for the clients.

Further, there is no mutual recognition of court judgments between the U.S. and Danish/European courts. Thus, a judgment from e.g. a Danish court against a U.S. counterpart would not (necessarily) be recognized by a U.S. court, and vice versa. 

In contrast, because both the U.S. and Denmark (and most countries) are parties to the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958, an arbitration award won in e.g. Denmark will be recognized and enforced by the courts of the U.S. While the drafting of a good contract can most often keep you out of legal disputes altogether, it is worth also to agree on the best method for dispute resolution – before disputes arise.  At thomasmartinlaw.com, we are attorneys admitted to practice law in both Denmark and the United States and we assist our clients with both contract drafting (whether Danish or U.S. contract law applies), as well as with dispute resolution, both in Denmark and the United States.

København, 24. september 2019

Thomas Thorup, advokat (H), attorney (California, U.S. Supreme Court)