Disclaimer

The information provided on the Thomas Martin LLP and Affiliates (collectively, “Thomas Martin”) website is for informational purposes only. The information included on this website is not, nor is it intended to be, legal advice. The information in this website is general in nature. Such information may not reflect the most current legal developments. No recipient of content from this website should act or refrain from acting on the basis of any content included in the website without seeking the appropriate legal or other professional advice regarding the particular matter. Thomas Martin expressly disclaims all liability in respect to actions taken or not taken based on any or all the contents of this website.

The information contained in this website is not intended to create an attorney-client relationship, and such a relationship is not created by using this website. Communication with Thomas Martin via e-mail through this website or e-mails referenced in this website does not constitute or create an attorney-client relationship between Thomas Martin and you. Any information sent to Thomas Martin via e-mail or through the Thomas Martin website, including via the form on the website, is not secure and is done so on a non-confidential basis. If you send an e-mail to Thomas Martin, including via the form on the website, you agree that sending us an e-mail will not make you a client of Thomas Martin. Until we agree to represent you, anything you send us may not be confidential or privileged.

As a convenience, this website may provide links to third-party web sites. Such linked web sites are not under the control of Thomas Martin, and Thomas Martin assumes no responsibility for the accuracy of the contents of such web sites. Thomas Martin does not necessarily endorse, and is not responsible for, any such third-party content.

Attorney Advertising Statement in Accordance with the New York Rules of Professional Conduct

Prior results do not guarantee a similar outcome.

Statement in Compliance with the California Professional Code and Rules

This web site is a communication providing public information about the Firm’s availability for professional employment.

IRS Circular 230 Notice

In accordance with IRS requirements, this is to inform you that any information on this website that could be construed as U.S. tax advice is not written or intended to be used, and cannot be used, for the purpose of (i) avoiding penalties under the Internal Revenue Code or (ii) promoting, marketing or recommending to another party any transaction or matter addressed on this website.
Transient

Oplysninger i medfør af dansk ret / Statements in Accordance with Danish Law

Vi er etableret på følgende adresse:
Thomas Martin Advokatanpartsselskab
CVR-nr. 34608792
Bredgade 3, 4. sal.
DK-1260 København K
Denmark
Email: service@thomasmartinlaw.com
Tlf.: 30 52 53 30

Thomas Martin Advokatanpartsselskab er organiseret som et anpartsselskab.

Thomas Martin Advokatanpartsselskab har klientbankkonti i:
Nordea Bank Danmark, filial af Nordea Bank OY, Finland
Reg. nr. 2348; Konto nr. 0744 825 849

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for
indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb
svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i
banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt
til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio.
euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.
Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

De danske advokater hos Thomas Martin Advokatanpartsselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle danske advokater hos Thomas Martin Advokatanpartsselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning
tegnet hos CNA Hardy (CNA Insurance Company (Europe) S.A.). Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Andersen
Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

De danske advokater hos Thomas Martin Advokatanpartsselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og
disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder
de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes
på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Thomas Martin Advokatanpartsselskab og/eller utilfredshed med en af
Thomas Martin Advokatanpartsselskab’s danske advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden
til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.